Υπηρεσία

Η υπηρεσ�α «αναζ�τηση πολυμορφικο� περιεχομ�νου» απευθ�νεται τ�σο στους �διους τους δημιουργο�ς περιεχομ�νου, δηλαδ� στο διδακτικ� και ερευνητικ� προσωπικ� του ιδρ�ματος, �σο και σε οποιονδ�ποτε χρ�στη του Διαδικτ�ου ως αποδ�κτη του.

Πρ�κειται για περιεχ�μενο καταγεγγραμ�νο ε�τε απ� την εκπαιδευτικ� διαδικασ�α ε�τε απ� εκδηλ�σεις του ιδρ�ματος (συν�δρια, ημερ�δες, σεμιν�ρια κ.α.). Επ�σης, διατ�θενται ζωνταν�ς μεταδ�σεις μαθημ�των και διαλ�ξεων απ� τους χ�ρους διδασκαλ�ας, αλλ� και εκδηλ�σεων του ιδρ�ματος. Οι χρ�στες �χουν πρ�σβαση στο εν λ�γω εκπαιδευτικ� περιεχ�μενο μ�σω της δυνατ�τητας αναζ�τησης � πλοηγο�μενοι ελε�θερα.

Ταυτ�χρονα, το προσωπικ� του ιδρ�ματος διαθ�τει μια κατ�λληλη υπηρεσ�α, προκειμ�νου να αναρτ� πολυμορφικ� υλικ�, το οπο�ο μπορε� ε�τε να αποτελε� μ�ρος των Ανοικτ�ν Μαθημ�των ε�τε να ε�ναι ανεξ�ρτητο απ� αυτ�, με ανοικτ�, ελεγχ�μενη � κλειστ� πρ�σβαση, κατ� την κρ�ση του δημιουργο�.